Reklamacja/Zwrot

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (np. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej) – Rękojmia, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie na koszt Sprzedawcy rzeczy na jego adres: Jarząb Grażyna PPHU „Gra-Lech”, Jordanów 19A, 95 – 060 Brzeziny, z dopiskiem „REKLAMACJA” na opakowaniu.
 4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o przesłanie drogą elektroniczną na adres gralech@gralech.com albo na adres siedziby Sprzedawcy oznaczonej powyżej informacji na temat okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty ujawnieniu wady, okoliczności jej ujawnienia oraz żądania związanego z ujawnioną wadą tj. doprowadzenia towaru do zgodnego z umową tj. naprawy, obniżenia ceny, wymiany albo odstąpienia od umowy oraz swoich danych kontaktowych. Formularz reklamacji znajduje się na stronie internetowej www.gralech.com w zakładce Regulamin, Warunki Reklamacji.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji
  wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
  a) W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią
  o niezasadności reklamacji na koszt klienta.
  b) W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu produktu do Klienta.

ZWROT

 1. Klient będący Konsumentem, zawierający umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez niego, inna niż przewoźnik, objęła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zamówienia kilku towarów doręczanych osobno, od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy. Odstępując, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U z 2014r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Kolorem standardowym, w jakim produkujemy towar jest kolor biało – niebieski oraz biało-zielony, każdy inny kolor jest wykonywany na specjalne zamówienie i jest traktowany jako „ niestandardowy, wykonany na indywidualne zamówienie”.
 3. W celu zachowania terminu do Odstąpienia  wystarczy, by Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 4. Prawo do Odstąpienia wygasa na skutek upływu terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
 5. W celu Odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą, mailem, faksem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej – po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia Klienta o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania np. pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku Odstąpienia, Sklep zwraca Klientowi uiszczoną cenę sprzedaży produktów oraz koszty dostarczenia rzeczy Klientowi najtańszym sposobem przewidzianym przez Sklep. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o Odstąpieniu i numerze rachunku bankowego właściwego dla dokonania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionego towaru do Sprzedawcy.
 10. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania rzeczy wraz z paragonem fiskalnym
  (albo fakturą VAT) na adres Sprzedawcy: Jordanów 19A, Brzeziny (95 – 060) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania/przekazania/opakowania).
  Dokonując zwrotu należy zabezpieczyć zwracane rzeczy przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu.
 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanej przez Klienta do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Klient nie może korzystać z rzeczy. W przypadku stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
 14. W przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania takiej wiadomości.
Shopping Cart